O RAKU ŻOŁĄDKA

Według prognoz, zgodnych z najnowszymi danymi epidemiologicznymi, w bieżącym roku w Polsce na raka żołądka zachoruje około 3500 mężczyzn i 1800 kobiet. Większość zachorowań (około 60%) wystąpi po 65 roku życia, ale statystyki coraz częściej notują występowanie raka żołądka u osób młodych, przed 35 rokiem życia.

NISKI ODSETEK WYLECZEŃ

Rak żołądka charakteryzuje się niskim odsetkiem wyleczeń, a zgony z powodu tego nowotworu stanowią 7% zgonów z powodu nowotworów wśród mężczyzn i 4% wśród kobiet. Niewielkim pocieszeniem jest to, że zgodnie z trendem ogólnoświatowym zachorowalność na raka żołądka od około 40 lat systematycznie maleje.

W omówieniu wyników leczenia chorych na raka żołądka w Polsce zwraca się uwagę na nadal niski odsetek wyleczeń (około 20% u kobiet, 16% u mężczyzn). Jest wiele przyczyn tego zjawiska. Podstawową jest nadal niska wykrywalność raka żołądka we wczesnym okresie rozwoju.

DIAGNOSTYKA

W materiałach licznych ośrodków dominują nowotwory zaawansowane miejscowo lub wręcz nieresekcyjne. Z kolei wiemy, że objawy kliniczne we wczesnym oraz niezaawansowanym raku żołądka są niecharakterystyczne, wobec tego u wielu chorych rak żołądka wykrywany jest przypadkowo przy okazji badań z innego powodu.

Wydaje się, że najwłaściwszym kierunkiem w diagnostyce wczesnej jest organizacja badań przesiewowych z badaniem endoskopowym jako najbardziej wiarygodnym testem diagnostycznym.

Przyczyną niskiego odsetka wyleczeń jest również brak standaryzacji, czyli pewna dowolność ośrodków w stosowaniu techniki chirurgicznej, zwłaszcza w wykonywaniu limfadenektomii oraz w kwalifikacji do częściowej resekcji żołądka, mimo, że w zaleceniach polskich te kryteria są dokładnie określone.

PROGRAM LECZENIA CHORYCH

Program leczenia chorych z rakiem żołądka, zainicjowany w latach 80-tych ubiegłego wieku przez profesora Tadeusza Popielę, narzucił ośrodkom biorącym w nim udział bardzo wysokie standardy wykonywanych operacji. Niestety liczba ośrodków, która dostosowała się do nich, była w Polsce bardzo mała. Ale z drugiej strony program ten pokazał że wyniki leczenia raka żołądka w Polsce byłyby lepsze, gdyby istniała sieć specjalistycznych ośrodków dedykowanych chorym wyłącznie z tym nowotworem.

Wobec rozwoju nauk pokrewnych, chemioterapii i radioterapii, oraz coraz szerszych wskazań do leczenia uzupełniającego, zarówno przed- jak i pooperacyjnego, są wszelkie dane ku temu aby powstawały one przy każdym polskim ośrodku onkologicznym. To jest główna droga, jeśli nie jedyna, wiodąca do poprawy wyników leczenia chorych na raka żołądka w Polsce.

Specjalistyczne Centrum Leczenia chorych z rakiem Żołądka właśnie powstaje przy Szpitalu Kopernika w Łodzi. Opiekę nad chorymi będzie sprawował zespół doświadczonych lekarzy, oddanych sprawie leczenia naszych pacjentów.

Struktura osobowa:

  • Kierownik zespołu: prof. Arkadiusz Jeziorski
  • Chirurdzy specjaliści: dr Jarosław Jakubik, dr Robert Pierzchała
  • Chirurdzy: dr Izabela Zaleśna, dr Mateusz Brożyna
  • Onkolodzy kliniczni: prof. Piotr Potemski, dr Małgorzata Ułańska
  • Radioterapeuta: dr Paweł Matysiak
  • Gastroenterolog
  • Rehabilitant
  • Psycholog
  • Histopatolog - konsultant
  • Anestezjolog

Sekretariat:
tel. 42 689 54 41

Nadzór merytoryczny nad działalnością GCU sprawuje:
• mgr Magdalena Janus-Hibner – Zastępca Dyrektora ds. Promocji i Rozwoju
• prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski – Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej w kadencji 2015-2020

 
Projekt pn.: „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”
Dofinansowany w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Całkowita wartość projektu 80 000 000,00 PLN Koszty kwalifikowalne projektu 79 344 488,35 PLN Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych projektu: Dofinansowanie EFRR 67 442 815,10 PLN Dofinansowanie jednostki samorządu terytorialnego 11 901 673,25 PLN
zamknij