BCU – Breast Cancer Unit, to zawiązany w styczniu 2017 roku w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi zespół wielodyscyplinarny zajmujący się całościową opieką nad chorymi na raka piersi. Zakres działania BCU obejmuje obszary od poradnictwa genetycznego i prewencji, poprzez leczenie wykrytych zmian pierwotnych i choroby zaawansowanej, do leczenia paliatywnegoi obserwacji. Powołanie unitu ma na celu sprawne diagnozowanie i skuteczne leczenie, zapewniając przy tym pacjentkom możliwie najwyższy komfortu w trudnym okresie choroby.
 
Informacje i zapisy. Do Poradni BCU pacjentki zgłaszają się bez skierowana. Poradnia znajduje się na terenie Zakładu Mammografii (gabinet nr 4). 
Kontakt z Poradnią:
tel. 42 689 56 23 lub 42 689 56 24
poradniachorobpiersi@kopernik.lodz.pl
Informacje ogólne
W BCU pracują lekarze o najwyższych kompetencjach w zakresie diagnozowania i leczenia nowotworów piersi. Zespół BCU dba o szybki przebieg diagnostyki i prawidłową realizację planu leczenia. W celu zabezpieczenia jak najwyższego standardu prowadzonej diagnozy i terapii, jak również komfortu naszych pacjentek, w ramach BCU pracuje dedykowany pacjentkom chorym na raka piersi zespół chirurgów, onkologów klinicznych, radioterapeutów, radiologów, patologów, genetyków, psychologów, pielęgniarek, jak również specjalista medycyny paliatywnej, specjalista rehabilitacji medycznej i Koordynator karty DILO (karty diagnostyki i leczenia onkologicznego).
Na terenie poradni można również uzyskać konsultację genetyczną, z oceną obecności mutacji BRCA1/2. Kobiety z grupy bardzo dużego ryzyka zachorowania na raka piersi i jajników obejmowane są wszechstronną opieką celem wczesnego wykrycia choroby, jak również mogą mieć zaproponowane wykonanie zabiegu profilaktycznego.
Do dyspozycji pacjentek BCU pozostaje Zakład Diagnostyki wyposażony w nowoczesny sprzęt do USG, cyfrowy mammograf z możliwością wykonania tomosyntezy, a także w rezonans magnetyczny z przystawką do badania piersi. Wykonywane są tutaj biopsje cienko-, gruboigłowe oraz mammotomiczne.
Ustalenie skoordynowanego planu leczenia przebiega we współpracy lekarzy specjalistów w ramach spotkań zespołu wielodyscyplinarnego, zwanego konsylium. Pacjentki mogą przyjść na konsylium, aby uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji o planowanym leczeniu.

Proces leczenia w BCU
Preferowanym leczeniem chirurgicznym chorych na raka piersi są zabiegi oszczędzające pierś. W przypadku przeciwskazań do leczenia oszczędzającego wykonywana jest mastektomia, czyli całkowite usunięcie piersi. W tym przypadku u większości chorych wykonywane są zabiegi rekonstrukcyjne pierś. BCU dysponuje najnowocześniejszymi materiałami syntetycznymi do rekonstrukcji piersi (ekspandery, implanty, siatki syntetyczne).
U chorych bez cech przerzutów raka piesi do węzłów chłonnych pachowych standardowo wykonywana jest zabieg biopsji węzłów wartowniczych. Polega on na pobraniu chirurgicznym jednego lub kilku węzłów pachowych i ich dokładnej ocenie histopatologicznej. Postępowanie to u większości chorych pozwala na zachowanie układu chłonnego pachy, zmniejszając ryzyko obrzęku chłonnego kończyny górnej.
Chore, które wcześniej przeszły mastektomię mogą zgłosić się do chirurgów BCU celem wykonania rekonstrukcji piersi. Zabiegi te wykonywane są z użyciem materiałów syntetycznych lub tkanek własnych.
W przypadku wskazań do radioterapii uzupełniającej stosowana jest radioterapia z pól zewnętrznych, w tym z zastosowaniem technik chroniących serce. Szpital dysponuje również technikami częściowego napromieniania piersi z użyciem brachyterapii. Chore z poza Łodzi mogą uzyskać darmowy nocleg w hotelu na czas radioterapii.
Leczenie ogólnoustrojowe w raku piersi obejmuje chemioterapię oraz hormonoterapię. Pacjentki mają zagwarantowany dostęp do całego panelu terapii rekomendowanych w leczeniu chorych na raka piersi.
Pomoc i opiekę psychologiczną zarówno pacjentkom, jak i ich rodzinom oferuje wyspecjalizowany zespół psychoonkologów, zarówno na etapie rozpoznania choroby jak i leczenia w oddziałach.

Skład osobowy BCU
W trosce o jak najwyższy poziom leczenia oraz skoordynowany i sprawny proces terapii, nad bezpieczeństwem i komfortem pacjentek BCU czuwają:
dr n. med. Michał Lewandowicz – Koordynator

Chirurdzy:
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska
dr n. med. Michał Lewandowicz
dr n. med. Michał Libiszewski
dr n. med. Maciej Naze


Onkolodzy kliniczni:
dr n. med. Monika Kukulska
dr n. med. Monika Ryś
lek. med. Marzena Zalewska

Radioterapeuci:
lek. med. Paweł Matysiak
lek. med. Anna Papis
lek. med. Andrzej Pietraszek
lek. med. Kamila Stasiak

Radiolodzy:
lek. med. Ewa Borowska-Garganisz
dr n. med. Cezary Chudobiński
lek. med. Magdalena Nowik

Patolodzy:
dr n. med. Dorota Jesionek-Kupnicka
dr n. med. Robert Kubiak

Specjalista medycyny paliatywnej:
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Specjaliści genetyki klinicznej:
dr n. med. Agnieszka Gach
dr n. med. Tomasz Huzarski

Psycholodzy:
mgr Elżbieta Narzekalak
mgr Ewa Pomorska

Specjalista rehabilitacji medycznej:
dr n. med. Agnieszka Jakubik

Pielęgniarki koordynujące:
mgr Agnieszka Kanecka
mgr Anna Witczak

Koordynator DILO
Michał Krawczyk

Nadzór merytoryczny nad działalnością BCU sprawuje:
mgr Magdalena Janus-Hibner – Zastępca Dyrektora ds. Promocji i Rozwoju
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chirurgii Onkologicznej
Projekt pn.: „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”
Dofinansowany w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących lecznictwa szpitalnego) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Całkowita wartość projektu 80 000 000,00 PLN Koszty kwalifikowalne projektu 79 344 488,35 PLN Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych projektu: Dofinansowanie EFRR 67 442 815,10 PLN Dofinansowanie jednostki samorządu terytorialnego 11 901 673,25 PLN
zamknij